คณะบริหารธุรกิจ

Alumni

คณะบริหารธุรกิจ — ศิษย์เก่า — คุณประวาลปัทม์ จันทร์สอกลิ่น
คุณประวาลปัทม์ จันทร์สอกลิ่น
Sri Trang Gloves Thailand (STGT) - หัวหน้าส่วนจัดการ การส่งออกโลจิสติกส์
คณะบริหารธุรกิจ
แชร์บทความนี้
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที