การตลาด | คณะบริหารธุรกิจ

เรียนรู้การเป็นนักการตลาดผู้มองขาดทุกธุรกิจ  

เมื่อการตลาดกลายเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรและธุรกิจต่างให้ความสำคัญ เพื่อให้สินค้าและการบริการมีความน่าสนใจดึงดูดกลุ่มเป้าหมายและช่วยเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจ นักการตลาดจึงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ตลาดแรงงานต้องการตัวเป็นอย่างมาก 

สาขาวิชาการตลาด ของ ม.กรุงเทพ มุ่งเน้นการเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ พร้อมกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งศึกษาถึงความสำคัญของผู้บริโภค การวิจัยตลาด การบริหารผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด รวมทั้งวิชาที่ตอบรับกับโลกอนาคต และวิชานวัตกรรมการตลาดใหม่ๆ เพื่อตอบทุกโจทย์ Marketing 5.0 ในทุกสายงานการตลาด และเสริมด้วยประสบการณ์ทันสมัยยุค Marketing 5.0 กับซอฟต์แวร์ใหม่ ดำเนินการสอนโดยทีมอาจารย์มืออาชีพที่มีประสบการณ์การสอนการตลาดมากกว่า 10 ปี ร่วมด้วยผู้เชี่ยวชาญในสายธุรกิจ และองค์กรอื่นๆ อีกมากมายที่มาร่วมออกแบบการเรียนและมอบโจทย์จากชีวิตจริงให้นักศึกษา นอกจากนี้เรายังเตรียมพื้นที่ทำงาน Working Office Space ให้นักศึกษาได้ใช้งานอย่างสะดวกสบายอีกด้วย จึงมั่นใจได้เลยว่า 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนนักศึกษาให้กลายเป็นนักการตลาดที่ตามทันทุกการเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจอย่างแน่นอน  
 
ไม่ว่าจะเป็นการทำงานในด้านการวางแผนการตลาด งานด้านพัฒนาธุรกิจและการขาย หรืองานด้านบริหารตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ก็ตาม ความเป็นมืออาชีพจะเป็นสิ่งที่นักศึกษาของเราได้ติดตัวไป และพร้อมจะเริ่มงานอย่างมั่นใจ! 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้

 • สร้างนักบริหารธุรกิจหัวคิดทันสมัย ที่เข้าใจโลกของตลาดอย่างแท้จริง
 • เรียนแบบ Learning-by-doing ออกแบบการเรียนพร้อมองค์กรชั้นนำ
 • ประสบการณ์ทันสมัย Marketing 5.0 กับซอฟต์แวร์ใหม่ล่าสุด
 • วิชานวัตกรรมการตลาดใหม่ๆ 
 • มุ่งเน้นการเรียนรู้ เข้าใจ และสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ และกำหนดกลยุทธ์การตลาดอย่างสร้างสรรค์
 • มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร โครงการส่งเสริมด้านการตลาดมากมาย
 • ทีมอาจารย์มืออาชีพและประสบการณ์การสอนการตลาดมากกว่า 10 ปี
 • สามารถทำงานได้หลากหลาย ทั้งในองค์กรรัฐ และบริษัทเอกชนชั้นนำสร้างประสบการณ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ
 • เรียนรู้จากการทำงานจริง โครงการบริษัทเสมือน
 • หลักสูตรตอบโจทย์ตลาดงานที่มีความหลากหลาย เป็นที่ต้องการในทุกองค์กรในทุกยุคทุกสมัย 

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านการตลาด และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ ก็สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
Bachelor of Business Administration (Marketing)
คณะบริหารธุรกิจ
School of Business Administration
สาขาวิชาการตลาด
Marketing
Cosmetic Image
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาการตลาดจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้

ด้านการวางแผนการตลาด (Marketing Strategy)

 • ผู้จัดการแผนกการตลาด/พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Marketing manager)
 • ผู้จัดการด้านงานวางกลยุทธ์และวิจัยการตลาด
 • Strategic planning manager
 • Marketing research manager

ด้านพัฒนาธุรกิจและการขาย (Business Development & Sales Project)

 • ผู้จัดการผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการตลาด
 • Brand Manager
 • Product manager
 • Marketing Promotion manager
 • ผู้จัดการงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • Product designer
 • Brand designer
 • Creative and content creator

ด้านบริหารตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Brand Management & Product Marketing)

 • ผู้จัดการสายงานพัฒนาธุรกิจใหม่และการขาย (Project manager, Business development, Sales manager)
 • ผู้จัดการด้านการขายและบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Purchasing manager, B2B Sales, Key Account, CRM Manager)
Cosmetic Image Cosmetic Image
Alumni
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการตลาด
ด้านการวางแผนการตลาด (Marketing Strategy)
- ประเด็นปัจจุบันทางการตลาด
- (วิชาใหม่) การตลาดเพื่อความยั่งยืน และการตลาดสีเขียว
- การตลาดสําหรับการเป็นผู้ประกอบการ
- การจัดการผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม
ด้านพัฒนาธุรกิจและการขาย (Business Development)
- (วิชาใหม่) การสร้างโมเดลทางธุรกิจรูปแบบใหม่
- กลยุทธ์และการวางแผนการตลาด
- การตลาดบริการ
- การตลาดดิจิทัล
- การบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ด้านบริหารตราสินค้าและผลิตภัณฑ์ (Brand & Product Marketing)
- การจัดการแบรนด์
- ศิลปะและการออกแบบ เพื่อการสร้างแบรนด์
- การขายแบบสร้างสรรค์ และการจัดการด้านการขาย
- การตลาดระหว่างธุรกิจ
ด้านบริหารนวัตกรรมการตลาด (Innovative Marketing)
- (วิชาใหม่) UX & UI สําหรับนักการตลาดเบื้องต้น
- (วิชาใหม่) การตลาดสําหรับการ แข่งขันกีฬา Esports
- การตลาด คอนเทนต์แนวสร้างสรรค์
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 23,580 บาท
ตลอดหลักสูตร 297,980 บาท