School of Business Administration — Programs

Logistics and Supply Chain Management

คณะบริหารธุรกิจ — สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | คณะบริหารธุรกิจ

ม.กรุงเทพ เล็งเห็นความสำคัญของ การจัดการโลจิสติกส์ ศาสตร์ที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการและเป็นกลไกสำคัญในการประกอบธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ จึงออกแบบหลักสูตรที่เปิดให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์อย่างรอบด้าน ทั้งการวิเคราะห์และวางแผนด้านการจัดการโลจิสติกส์ แนวทางการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ขององค์กรต่างๆ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เกับงานทางด้านการบริหารและจัดการองค์กร ตั้งแต่ออกแบบระบบขนส่ง การเก็บคลังสินค้า และการกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
นักศึกษาจะมีโอกาสได้ฝึกงานกับองค์กรจริง ด้วยโจทย์จริงในการทำธุรกิจแล้ว เรายังมีโครงการ OSP ที่จะคัดเลือกนักศึกษาที่พร้อมเรียนรู้ในหลักสูตรที่เข้มข้น มีการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเตรียมตัวเพื่อใบคุณวุฒิทางด้านโลจิสติกส์ เช่นใบรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพจากสมาคม TACBA 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้ 

 • ครอบคลุมเนื้อหาโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งการวิเคราะห์และวางแผนด้านการจัดการโลจิสติกส์
 • แนวทางการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ขององค์กรต่างๆ
 • หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส์ทันสมัย ด้วยการใช้เทคโนโลยี เช่น Al และ ข้อมูล Big Data เป็นต้น
 • เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถเลือกวิชาเรียนได้ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มการจัดการโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์ และกลุ่มการจัดการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรม
 • อาจารย์ประจำที่มีความเชี่ยวชาญ และอาจารย์พิเศษ วิทยากรจากองค์กรชั้นนำต่างๆ
 • เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาเตรียมตัว เพื่อใบคุณวุฒิทางต้านโลจิสติกส์ เช่น ใบรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพจากสมาคม TACBA
 • มีพันธมิตรที่เข้มแข็งพร้อมที่จะสามารถส่งเสริมในการสร้างนักโลจิสติกส์มืออาชีพ

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านโลจิสติกส์ และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ ก็สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน)
Bachelor of Business Administration (Logistics and Supply Chain Management)
คณะบริหารธุรกิจ
School of Business Administration
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
Logistics and Supply Chain Management
Cosmetic Image
ก้าวสู่นักโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ
ก้าวสู่นักโลจิสติกส์ในยุคดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ

ดูวิดีโออื่นๆ เกี่ยวกับคณะเพิ่มเติม
อยากเป็นวัยรุ่นเงินล้านต้อง รู้จักโลจิสติกส์
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้
 • ตัวแทนออกของ ผู้นำเข้าส่งออกสินค้า ทั้งทางอากาศ เรือ และ ถนน
 • นักวางแผนจัดซื้อและจัดหาวัตถุดิบ เช่น ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ เป็นต้น
 • นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • รับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวีกรมการขนส่งทางอากาศ กรมศุลกากร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า) เป็นต้น
 • นักวิชาการ หรือนักวิจัยในสายโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • เจ้าของธุรกิจส่วนตัว นำเข้า-ส่งออกสินค้า
Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
กลุ่มการจัดการโลจิสติกส์สำหรับภาคธุรกิจบริการด้านโลจิสติกส์
- การจัดการเพื่อการส่งออกและนำเข้า
- การจัดการท่าเรือและเทอร์มินัล
- การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
- การจัดการโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และโซ่อุปทานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
- การจัดการการบริการลูกค้าสำหรับธุรกิจระดับโลก
กลุ่มการจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีโลจิสติกส์เพื่ออุตสาหกรรม
- การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการโลจิสติกส์
- การประกันภัยเพื่อการดำเนินงานโลจิสติกส์
- การวิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจเพื่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
- การจัดการยานพาหนะ
- การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างชาญฉลาดสำหรับธุรกิจทางโลจิสติกส์
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 23,580 บาท
ตลอดหลักสูตร 293,780 บาท