School of Business Administration — Programs

Master of Business Administration

คณะบริหารธุรกิจ — สาขาบริหารธุรกิจ
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION | คณะบริหารธุรกิจ

          ยุคแห่งเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ทุกธุรกิจจึงต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพสูงในการบริหารธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนากลยุทธ์ของธุรกิจให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันที่จะนำไปสู่ความยั่งยืนของธุรกิจ 

          หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีความพร้อมผลิตบุคลากรที่มีความรู้ทางการบริหารธุรกิจ ให้ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพการทำงานอย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารงาน สามารถประยุกต์ทักษะเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ สร้างศักยภาพทางการบริหารให้บุคลากรเพื่อสร้างความเป็นมืออาชีพและความเป็นผู้นำ และทักษะทำงานเป็นทีมได้อย่างแข็งแกร่ง พร้อมจะขับเคลื่อนองค์การให้ประสบผลสำเร็จและยืนอยู่ในแนวหน้า หรือสามารถประกอบธุรกิจของตนเองได้

 

 

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Master of Business Administration
คณะบริหารธุรกิจ
School of Business Administration
สาขาบริหารธุรกิจ
Master of Business Administration
Cosmetic Image
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาบริหารธุรกิจจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้

ผู้บริหารระดับสูงในส่วนงานของภาคธุรกิจและภาครัฐ เช่น CEO CFO CMO

• ผู้บริหารระดับต้น เช่น ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ผู้จัดการฝ่ายการเงิน

• นักวิจัยข้อมูลด้านธุรกิจ (Data Analyst)

• นักพัฒนาธุรกิจ (Business Developer)

• นักวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร (Strategic Planner)

• ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจให้แก่องค์กรต่างๆ (Business Consultant)

Cosmetic Image Cosmetic Image
วิชาน่าสนใจ
สาขาบริหารธุรกิจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการทางธุรกิจ
ความเป็นผู้ประกอบการกับการสร้างธุรกิจ
การกำหนดต้นทุนในระบบการกระจายสินค้า
แพลตฟอร์มดิจิทัลสำหรับกระบวนการด้านทรัพยากรมนุษย์และการจัดการข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการเงิน
การวิเคราะห์และกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาที่เปิดรับสมัคร