School of Business Administration — Programs

Management

คณะบริหารธุรกิจ — สาขาวิชาการจัดการ
MANAGEMENT | คณะบริหารธุรกิจ

ธุรกิจจะดำเนินกิจการและขับเคลื่อนไปได้ต้องอาศัยทักษะของบุคลากรที่เป็นผู้นำ หรือที่เรารู้จักกันว่า “ผู้บริหารหรือนักบริหารธุรกิจ” คือบทบาทสำคัญที่ทุกบริษัทหรือทุกองค์กรต้องมี ใช้ความรู้ ความสามารถด้านการบริหาร การบริหารบุคคล การบริหารภายใน การสร้างกลยุทธ์ รวมถึงการจัดการที่ดีอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรที่ครอบคลุมทุกด้านของการบริหาร เพื่อเป็นนักธุรกิจและนักบริหารมืออาชีพ อัปเดตตามเทรนด์ธุรกิจที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล อัดแน่นด้วยทฤษฎีและฝึกทำธุรกิจจริง เตรียมความพร้อมให้นักศึกษาให้มีทักษะด้านการจัดการและต่อยอดไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ 

โลกของนักบริหารมืออาชีพจะเปิดกว้าง และรอให้คุณเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในนั้น 

ทำไมต้องเรียนสาขานี้ 

 • เรียนครบทุกฟังก์ชั่นธุรกิจ เพื่อสามารถนำไปใช้ในการจัดการธุรกิจสมัยใหม่
 • มุ่งเน้นการจัดการเพื่อรับการเปลี่ยนแปลง และการจัดการธุรกิจดิจิทัล & E-Commerce
 • อัปเดตวิชาทันสมัย เสริมทักษะเพื่ออนาคต
 • การเรียนการสอนเน้นการลงมือปฏิบัติ 
 • ได้ฝึกทำธุรกิจ E-commerce และยังเพิ่มทักษะการจัดการด้วยระบบดิจิทัล
 • เรียนธุรกิจผ่านเกมจำลองธุรกิจ ฝึกแก้โจทย์ธุรกิจจริง
 • กิจกรรมเพื่อบ่มเพาะนักศึกษา โครงการ Digital Biz Showcase การศึกษาดูงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำ
 • วิชาเลือกของสาขาวิชามีหลากหลาย จัดกลุ่มเป็นหมวดวิชา ครอบคลุมทุกหมวดที่มีความรู้และทักษะหลากหลาย
 • ใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญจากแวดวงธุรกิจตัวจริง
 • สร้างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจชั้นนำ มีเครือข่ายธุรกิจที่เหนียวแน่น
 • เน้นสร้างผู้บริหารมืออาชีพพร้อมทักษะการจัดการด้วยดิจิทัล (Digital MG Professionals)
 • สายอาชีพที่หลากหลายไม่ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยี สอดคล้องกับโลกธุรกิจจริง รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและอาเซียน
 • เรียนจบได้ใน 3 ปีครึ่ง 

 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในด้านการจัดการ และต้องการศึกษาต่อที่ ม.กรุงเทพ ก็สามารถเรียนจบได้ภายในเวลา 2 ปี โดยการเทียบโอนหน่วยกิตเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ 

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
คณะบริหารธุรกิจ
School of Business Administration
สาขาวิชาการจัดการ
Management
Cosmetic Image
Facilities
Featured
stories
จบแล้ว
ทำอาชีพอะไร
เรียนสาขาวิชาการจัดการจบแล้วทำอาชีพอะไร
โอกาสในการประกอบอาชีพเมื่อเรียนสาขานี้

เรียนบริหารการจัดการ อาชีพที่ไม่ถูกแทนด้วยเทคโนโลยี รองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและอาเซียน

ด้านการบริหารจัดการ

- ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ 

- ผู้จัดการระดับต่างๆ 

- เจ้าของธุรกิจ

ด้านการพัฒนาธุรกิจ

- นักวางแผนพัฒนาธุรกิจ

- นวัตกร

ด้านการให้คำปรึกษาองค์กร

- นักวิเคราะห์ธุรกิจ

- นักวางแผนกลยุทธ์

ด้านธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

- ผู้ประกอบการ E-Commerce

- ผู้จัดการธุรกิจ E-Commerce

Cosmetic Image Cosmetic Image
Alumni
วิชาน่าสนใจ
สาขาวิชาการจัดการ
- Digital Business Management
- Business Transformation Management
- Innovative Business Project Management
- Management Information Systems
- Information Technopreneurship
- Introduction to Data Analysis for Management
- Business Analytics for Strategic Decisions
- Intelligence Tools for Modern Management
- Business Communication and Negotiation
- Business Professional Skills
- Leadership and Team Development
การสมัครเรียน
คณะบริหารธุรกิจ
ทุนการศึกษาที่สามารถขอได้
สาขาที่เปิดรับสมัคร
การเตรียมตัว
ใช้เกรดเฉลี่ยสะสม 4 ภาคการศึกษาขึ้นไป ยื่นสมัครเรียนได้ทันที
ค่าเล่าเรียน (ปีการศึกษา 2567)
เทอม 1: 23,580 บาท
ตลอดหลักสูตร 291,280 บาท